Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubytovací řád Autokempu U letadla

 

   Podpisem ubytovaného /dále jen host/ na ubytovacím průkazu hosta je mezi hostem a provozovatelem Autokempu U letadla (dále jen ATC), uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených. Ubytování je poskytováno úplatně, když cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na ubytovacím průkazu.

1. Odpovědné osoby

a. Veškeré provozní informace týkající se ubytování a pobytu při návštěvě autokempu konzultujte prosím s pracovníky Recepce nebo s provozovatelem autokempu p.Milanem Frissem.
b. Informace a přání týkající se stravování (zejména časy výdeje jídla, změny v počtu strávníků,…) konzultujte s provozovatelem restaurace p.Milanem Frissem.


2. Ubytování

a. Objednávání a platební podmínky. Host objednává ubytování v ATC ústní či písemnou objednávkou. Objednávka je akceptována po zaplacení zálohy ve výši 60% z ceny pronájmu. Záloha musí být uhrazena do 14 -ti dnů od objednání bankovním převodem na účet provozovatele. Pronajímatel potvrdí hostu objednávku do 7 dnů po obdržení zálohy e-mailem, telefonicky nebo poštou. Host uhradí doplatek ceny pronájmu (40%) nejpozději při zahájení pronájmu v hotovosti, v případě, že do tohoto dne neprovedl úhradu převodem na účet, což doloží výpisem z účtu (pokud nebylo při jednání dohodnuto jinak).
   Pokud host uhradí předem celou cenu za ubytování do stanoveného termínu dle aktuálního ceníku, přísluší mu sleva z ceny ubytování ve výši stanovené rovněž v aktuálním ceníku příslušné sezóny. Tato sleva bude hostovi vyúčtována na recepci po příjezdu do kempu.
b. V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze občan, který se při příchodu nahlásí, předloží průkaz totožnosti a zaplatí příslušné poplatky na základě předem dohodnuté ceny, podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami pro pobyt v ATC (pokud při objednávce pobytu nebyl dohodnut jiný způsob), případně předloží VOUCHER. Po přihlášení k pobytu obdrží občan ubytovací poukaz a doklad o zaplacení.
c. Ubytování v chatičkách, resp. v ubytovně je možné od 14-ti hodin. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné po dohodě ubytování před výše uvedenou hodinou. Pobyt však můžete zahájit dříve, podle toho, jak vám to vyhovuje.
d. Po převzetí ubytovacích prostor si zodpovědná osoba ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost dle seznamu a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí správci (recepci).

3. Žádáme návštěvníky areálu, aby:

a. Kazetové magnetofony, CD přehrávače, radia apod. používali pouze uvnitř chatky a hlasitost volili s ohledem na ostatní ubytované.

 • dodržovali pořádek v areálu
 • odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice u hlavní budovy a v prostoru ATC)
 • je třeba si pro zachování větší čistoty a hygieny při použití sprch a umyváren s teplou vodou očistily důkladně obuv před vstupem do umýváren
 • při použití sprchy v ubytovně v nočních hodinách prosíme o maximální tichost s ohledem na rekreanty ubytované v budově
 • dodržovali zásady hygieny při použití WC (spláchnutí, čistota…)

Prosíme o respektování těchto pravidel v zájmu čistoty a kulturnosti prostředí pro všechny návštěvníky.

b. Dále žádáme návštěvníky, aby:

 • nešlapali po ložním prádle v obuvi (poplatek 25,- Kč za takto zašpiněné ložní prádlo)
 • nepsali po zdech a postelích (poplatek 10,- Kč za každé písmeno-dle rozsahu poškození)
 • nelezli z chatky ven oknem
 • neseděli na zábradlí chatek
 • nevynášeli inventář z chatek (pokojů) ven a prováděli změny v uspořádání chatek a pokojů (možné pouze po dohodě s oprávněnou osobou)
 • nebrali na pokoj, nebo do chatek jízdní kola, pokud se nedohodnou s recepcí
 • v prostorách ATC nesmí nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

c. Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají v 9 hodin ráno (nedohodne-li se zodpovědná osoba se správcem jinak). Přitom všechna zařízení a další služby areálu ATC jsou návštěvníků k dispozici až do času jejich odjezdu
d. Při zapůjčení klíče se po ukončení pobytu klíč vrací na recepci.

4. Ostatní

a. Prosíme návštěvníky, aby dodržovali otevírací dobu v restauraci. V případě, že je vedoucí restaurace přítomen, je možné nakupovat také mimo uvedené časy.
b. Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště žádáme o zajištění všech pravidel zacházení s ohněm a zajištění úklidu jeho okolí (můžeme zapůjčit pilu a sekeru na přípravu dřeva).
c. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
d. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav ATC.
e. V době od 22 hod do 7 hod. je v ATC režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
f. Parkování vozidel hostů je umožněno v prostoru ATC.
g. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích (chatkách). ATC ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech
h. Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada hosta odstraněna je, zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami
i. Host má právo v odůvodněných případech odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. ATC má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v ATC hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ATC vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ATC

5. Stornovací podmínky:

1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,- Kč na osobu
2. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:

 • a) 25 % z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30. do 15. dnů před jejich počátkem.
 • b) 50 % z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 14 dnů do 8 dnů před jejich počátkem. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • c) 85 % z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7 - 1 dne před jejich počátkem. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • d) 100 % z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • e) V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21. dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků. Provozovatel ATC požaduje jednorázový stornovací poplatek 100 Kč za osobu v případě výskytu objektivních závažných důvodů, které vedou k odstoupení od smlouvy, jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí zákazník doložit příslušnými doklady nejpozději do 7. kalendářních dnů od výskytu objektivního důvodu písemně na adresu ATC nebo provozovatele ATC.
 • f) Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, platí stejné stornovací podmínky jako v předchozích bodech.


6. Poplatky za zničení/ztrátu věcí

 • rozbité okno – chatka 350,- Kč
 • rozbité okno – pokoj 1000,- Kč
 • ztráta klíče 250,- Kč
 • poškození židle, postele, stolu… dle náročnosti opravy
 • ostatní poškození podle dohody se správcem

Přejeme všem návštěvníkům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás. Splníme je, bude-li to v našich silách a možnostech.

V Seči 1.4. 2007

Milan Friss

provozovatel Autocampu U letadla Seč